- Hjärtfel hos King Charles Spaniel

Anders Odhelius vet. stud. och Clarence Kvart Professor
Inst. för Anatomi och Fysiologi
Vet. med. fak. SLU, Uppsala

Under sista året på veterinärutbildningen ingår ett examensarbete och Vet.stud. Anders Odhelius fick ett uppslag till ett intressant arbete av Professor Clarence Kvart i mars 2003. Clarence Kvart hade då nyligen varit i kontakt med Lotta Bergström och diskuterat behovet av att studera förekomsten av hjärtfel inom rasen. Det var då tio år sedan han hade undersökt King Charles spaniels i samband med en stor utställning och det bestämdes att det kunde vara ett lämpligt examensprojekt att undersöka förekomsten av blåsljud hos rasen i nuläget för att kunna bedöma behovet och ev. lämplig utformning av råd för framtida avel. De första hjärtundersökningarna skedde i somras i samband med jubileumsutställningen i Borås 28/6-2003.

Blåsljud
Hjärtats funktion är att pumpa runt blodet i kroppen i det som kallas lilla och stora kretsloppet. I det lilla kretsloppet går blodet från hjärtats högra kammare till lungorna och syresätts, därefter kommer det till vänster sidas förmak och flödar in i vänster kammare. När hjärtat kontraherar skall klaffarna slutas upp till förmaket för att förhindra att blodet strömmar tillbaka mot lungorna. I samma skede öppnas klaffarna ut till aorta (kroppspulsådern) och blodet transporteras ut i kroppen, det så kallade stora kretsloppet. Blodet kommer efter passage runt i kroppen åter till höger kammare för att på nytt passera lungorna.

Flera olika typer av hjärtfel förekommer hos hundar, det är dock oftast specifika hjärtfel som förekommer i olika raser. Det hjärtfel som förekommer ärftligt i King Charles rasen innebär att klaffarna huvudsakligen mellan vänster förmak och kammare gradvis blir förändrade och otäta, vilket leder till läckage av blod tillbaka mot lungorna. När klaffarna läcker bildas strömvirvlar i blodet och blåsljud uppstår. Beroende på hur stort läckaget är bildas olika kraftiga blåsljud. Ett svagt blåsljud innebär litet läckage och klafförändringarna har inte blivit så kraftiga ännu. Ett kraftigt blåsljud innebär ett större läckage av blod upp i förmaket mot lungorna. Från det att man upptäcker de svagaste blåsljuden dröjer det oftast 2-5 år tills hunden hamnar i hjärtsvikt och måste behandlas. I vissa fall kan även klafförändringar ske på höger sida och man får då vätskeansamling i buken.

Det symtom man oftast märker först som ägare är att hunden gradvis får sämre ork. Detta är på grund av att kroppen via det stora kretsloppet syresätts för dåligt och hjärtat jobbar hårdare och hårdare. Sedan uppstår symtom som till en början visar sig med att hunden kanske sover mer oroligt, inte vill ligga där det är varmt, helst ligger på bröstet, till sist får andnöd och ev. hosta. Dessa symtom uppstår då klaffarna är så otäta att för mycket blod strömmar tillbaka mot lungorna och dessa börjar fyllas med vätska. Detta skede kallar man för hjärtsvikt och det är i detta skede lämpligt att man börjar behandla hunden medicinskt med bland annat vätskedrivande mediciner. än så länge finns ingen behandling som ”botar” den primära orsaken till hjärtsjukdomen utan den medicinska behandlingen inriktas på de sekundära effekterna som lungödem och dålig pumpeffekt. Dagens mediciner är mycket effektiva och det går att få hundarna att må bra trots grav klaffinsufficiens.

Klafförändringarna är som tidigare sagts ärftliga och uppkommer långsamt och gradvis under flera år. Det som skiljer olika individer åt (vilket till viss del vi kunde konstatera på utställningen i Borås) är dels att en del inte har blåsljud alls även i hög ålder samt att åldern där blåsljuden först kan höras skiljer sig åt. Ett blåsljud som debuterar sent i livet hinner kanske aldrig utmynna i hjärtsvikt och hunden går troligen bort på grund av andra orsaker. De hundar där hjärtfelet debuterar tidigt, ex. 4 år, hinner utveckla hjärtsvikt och kommer att gå bort i förtid på grund av hjärtfelet. Den tidsrymd som medicinsk behandling kan vara effektiv varierar från några månader till flera år.

Avel
När det gäller de råd angående avel som denna studie kan utmynna i skall poängteras att det är inte vår uppgift som veterinärer att styra och ställa med ert avelsarbete. Det vi kan erbjuda er som rasklubb är kunskapen om hur problemet ser ut och verktyg till effektiva åtgärder. Det är sedan upp till rasklubben att ta ställning till de råd som framkommer.

Undersökningar
Vi har genom att rasen inte är så stor en unik möjlighet att undersöka en stor del av era hundar för att få en god uppfattning om hjärtproblemens omfattning. Vid utställningen i Borås var det många yngre hundar som undersöktes men det är viktigt att vi får möjlighet att undersöka medelålders och äldre. Mycket av den kunskapen vi idag har baseras på Cavalier King Charles samt undersökningen Clarence Kvart gjorde för tio år sedan, men vi vet inte hur det ser ut i nuläget och hur vanligt problemet är i olika åldersklasser i King Charles rasen.

Undersökningen av varje hund går snabbt och är inte plågsam för din hund. Vi lyssnar helt enkelt på hjärtat och om det förekommer blåsljud så spelas detta in på dator samtidigt som med EKG. Uppgifter om ägare, ålder och kön m.m. är konfidentiella och tystnadsplikt råder. Materialet kommer sedan att sammanställas och information om enskilda hundar kommer inte att publiceras eller visas för någon i rasklubben. Det är endast den sammanställda informationen angående situationen i olika åldersklasser som kommer att publiceras.

Anders Odhelius kommer att ha möjlighet till undersökningar i Sverige och förhoppningsvis i Norge huvudsakligen under hösten 2004. Undersökningarna kommer vara gratis för djurägare och finansierat av anslag. Lotta Bergström har lovat att hjälpa till och samordna ”hundträffar” så att så många hundar som möjligt kan undersökas. Jag hoppas även få möjlighet till att ultraljudsundersöka några hundar som har blåsljud i Uppsala. Detta för att verifiera orsaken till hundarnas blåsljud.

Vi vill i nuläget inte presentera några preliminära uppgifter på resultatet av undersökningen i Borås då antalet undersökta är för litet och åldersfördelningen ojämn.
Med vänlig hälsning och en förhoppning att få träffa dig och din hund.


Anders Odhelius
Vet. stud.

Publisert på King Charles i Norge med tillatelse av forfatteren. 
Artikkeln ble publisert i King Charles Alliansens tidsskrift "Charlieposten" nr 3-4, 2003.

Les også:
Anders Odhelius eksamenarbeid å kartlegge hjertestatusen hos king charles spaniel i Sverige og Norge er nå klart. Det finst her

Webmaster

Marit Tveit
martveit@online.no

Copyright © 2007